Home     Bands    Artiesten    Drive in shows    DJ's    Specials Bruiloft   Kermis   Carnaval     Prijzen    Referenties   Contact


 leveringsvoorwaarden:

1.  De kosten, te heffen door het bureau voor muziekrechten BUMA/STEMRA te Amstelveen komen voor rekening van Contractant 1.

2.  Contractant 2 is verplicht zich te houden aan de voorschriften, instructies en aanwijzingen van Contractant 1 en verbindt zich naar beste kunnen op te treden. Indien Contractant 2 een groep musici betreft zal de groep het recht hebben het geluidsvolume te produceren zoals bij deze groep gebruikelijk is. Als Contractant 1 desondanks het optreden voortijdig wenst te beëindigen is hij/zij alsnog gehouden het (de) gehele overeengekomen bedrag op het overeengekomen tijdstip(pen) uit te betalen.

3.  Contractant 1 verklaart met de prestaties van Contractant 2 alleszins bekend te zijn.

4.  Contractant 2 verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de groep/artiest(en) tijdig aanwezig is/zijn.

5.  Indien groep/artiesten op weg naar de aan onderhavige vermelde plaats van optreden moeilijkheden ondervindt, van welke aard dan ook, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat hij/zij niet, of niet op tijd aanwezig kan zijn dient hij/zij onverwijld Contractant 1 te waarschuwen.

6.  Contractant 2 kan door de wederpartij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet van Contractant 2 of haar leidinggevenden.

In geval van contractbreuk is de contractverbrekende Contractant gehouden alle schade te vergoeden die voor de andere Contractant zal ontstaan, zulks in de meest uitgebreide zin, daaronder begrepen de kosten van exploten, procedures, rechtskundige bijstand alsmede de wettelijk vastgestelde rente, met dien verstande dat indien en voor zover op Contractant 2 enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, deze aansprakelijkheid te allen tijde is beperkt tot het bedrag, van het door Contractant 2 uit hoofde van de desbetreffende opdracht op dat moment aan de wederpartij gefactureerde, dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd, het ter zake te factureren bedrag.

7.  Het zonder opgave van geldige redenen niet nakomen van deze overeenkomst heeft een onmiddellijk opeisbare boete van één keer de uit te keren gage tot gevolg inclusief de wettelijk verplichte B.T.W., hierop uitgezonderd die gevallen die volgens de wet aangemerkt worden als “force majeur”. Indien het optreden geen doorgang kan vinden doordat de vergunningen daartoe ontbreken, of dat er niet opgetreden kan worden doordat er geen voldoende voorzieningen zijn getroffen als het een buitengebeuren betreft en het optreden kan niet doorgaan wegens of politie verordening of slecht weer, wordt dit niet als “force majeur” beschouwd en is Contractant 1 derhalve gehouden het volledig overeengekomen bedrag uit te betalen aan Contractant 2.

8.  In gevallen van niet voorzien omstandigheden zoals ziekte van één of meer geëngageerden dient Contractant 1 onmiddellijk te worden ingelicht.

9.  Contractant 2 kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel etc.

10. Indien Contractant 1 het aan ommezijde vermelde optreden wil afzeggen kan dat slechts bij gegronde redenen en na schriftelijk akkoord van Contractant 2. Hij/zij is verplicht minimaal de volgende bedragen te betalen aan Contractant 2:

         a)   zestig (60) dagen of minder vóór de aan ommezijde vermelde datum 100% (honderd procent) van het aan ommezijde vermelde all-in bedrag, 

         b)   negentig (90) dagen of minder, maar meer dan zestig (60) dagen vóór de aan ommezijde vermelde datum 75% (vijfenzeventig procent) van het aan ommezijde vermelde all-in bedrag,

         c)    Na het (mondeling) overeenkomen van dit contract, maar meer dan negentig (90) dagen vóór de aan ommezijde vermelde datum 25% (vijfentwintig procent) van het aan ommezijde vermelde All-in bedrag met een minimum van 350 Euro excl. B.T.W

         d)   Indien de annulering een ander item betreft dan een van onze exclusieve items, zijn de leveringsvoorwaarden van de toeleverancier van toepassing.

         e) Indien op betreffende datum een vervangend optreden van het te annuleren item kan worden gerealiseerd, vervalt de verplichting tot het betalen van de totale gage en wordt 15% administratiekosten in rekening gebracht.

11. Wanneer schade wordt toegebracht aan de apparatuur, vervoermiddelen, muziekinstrumenten of
 andere eigendommen van de groep/artiest(en), dan wel sprake is van diefstal of ontvreemding, is
 Contractant 1 verplicht deze schade te vergoeden en wel binnen één maand nadat deze schade is
 toegebracht, uit te betalen door Contractant 1 aan Contractant 2, tegen nieuwwaarde.  Onder schade
 is tevens te verstaan een exploitatieverlies.

12. Contractant 2 heeft t recht met behoud van de volledige gage, om het optreden ter plaatse niet te
 doen als de veiligheid van de artiesten, geluidsmensen en of tourmanager niet voldoende is 
 gewaarborgd Dit zal altijd ter bepaling van de artiest en/of tourmanager zijn.

13. Eventuele tussentijdse wettelijke verhogingen/wijzigingen en belastingen en/of premies worden aan de
 opdrachtgever doorberekend.

14. Geschillen voortkomende uit deze overeenkomst zullen zonder uitzondering worden voorgelegd aan
 de bevoegde rechter in of nabij de vestigingsplaats van Contractant 2.

15. Contractant 2 behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor in geval van radio of TV optreden dan wel de
 opnamen daarvoor, plaat- en/of video-opnamen, buitenlandse tournee of welke promotionele
 verplichting dan ook deze overeenkomst te verplaatsen na onderling overleg. Contractant 2 kan nooit
 aansprakelijk worden gesteld voor gemaakte kosten van Contractant 1, indien Contractant 2 zich dient
 te beroepen op dit artikel.

16. Contractant 1 staat garant voor de veiligheid van de groep/artiesten, roadcrew en (tour)manager(s) en
 is aansprakelijk voor alle persoonlijk letsel en de daaruit voortvloeiende kosten, daaronder begrepen
 exploitatieverlies, voor zover letsel is veroorzaakt door publiek en/of personeel van Contractant 1 dat
 zich in de zaal, op het terrein, op het podium en/of in de kleedkamers bevindt.

17. Indien één der Contractanten aanleiding heeft te mogen stellen dat de andere Contractant zich niet
 aan de bepalingen van deze overeenkomst gehouden heeft, doet de hiervoor bedoelde Contractant
 daarvan binnen vijf (5) dagen melding per aangetekend schrijven aan de andere Contractant.

18. Contractant 1 dient zich te houden aan de betalingsvoorwaarden, zoals die zijn gesteld in de
 boekingsovereenkomst.  Indien Contractant 1 zich niet houdt aan de betalingsvoorwaarden, is
 Contractant 2 gerechtigd optreden(s) geen doorgang te laten vinden, onverminderd de verplichting
 van Contractant 1 tot het voldoen van de totale gage.

19. Het is opdrachtgever niet toegestaan rechtstreeks in contact te treden met Artiesten die
worden vertegen-woordigd door Contractant 2 aangaande (vervolg-)boeking(en) en/of gages.

20. Bovenstaande bepalingen zijn tevens van toepassing op alle andere werkzaamheden uitgevoerd door
Contractant 2 in opdracht van Contractant 1, niet zijnde het verzorgen van muziek(optreden/s).